IHE Nederland / RSO Nederland Jaarcongres - alle informatie op een rij

IHE NEDERLAND / RSO NEDERLAND JAARCONGRES 2018

DATUM

2 november 2018

LOCATIE

Sint Maartenskliniek te Nijmegen

Lees nu over het waarom van een gezamenlijk Jaarcongres.

Ga direct door naar Kosten en Inschrijving

Ga direct door naar Programma: Plenaire Sessies 1 Plenaire Sessies 2 Parallelsessies A t/m D Parallelsessies E t/m I ronde 1 Parallelsessies E t/m I ronde 2 

Ga direct door naar Informatiemarkt

Ga direct door naar Meer informatie

INSCHRIJVING

Individuele IHE-deelnemers en individuele leden RSO Nederland hebben GRATIS toegang tot het congres. Corporate deelnemers, per deelnemer maximaal drie personen gratis. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Overige medewerkers van bedrijven of organisaties die willen deelnemen, betalen een toegangsprijs van 250 euro. Niet IHE-deelnemers en niet RSO-leden betalen idem dito een prijs van 250 euro. Tot 30 september kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Vervanging door een collega is altijd mogelijk. SCHRIJFT U ZICH NU IN!

INFORMATIEMARKT

Tijdens het congres wordt voor u, als leverancier van ict-systemen in de zorg, de mogelijkheid geboden om de interactie op te zoeken met deskundigen en potentiele klanten.
Tijdens de dag wordt een aparte expositieruimte ingericht waar IHE en RSO leden en niet-leden ruimte kunnen huren om zich te profileren. Ook bieden wij dit jaar de exposanten de mogelijkheid om zich tijdens de lunch kort te presenteren. Graag nodigen wij u uit om als leverancier hier gebruik van te maken. Voor meer informatie, stuur een email naar Marita Mantle-Kloosterboer.

MEER INFORMATIE

Programma: Evert Sanders, voorzitter van de werkgroep IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres, 076-595 2491 / 06-205 25 482, 

Expositie en jaarcongres: Marita Mantle-Kloosterboer, Key Conference Support, 06-254 333 96, 

Algemeen en registratie: Marie-Jose van Dijk, secretariaat IHE Nederland, 0318-589791, 

THEMA

De veranderende rol van zorgverlener en patiënt.

PROGRAMMA

08.00 - 09.30 uur ONTVANGST EN REGISTRATIE

08.30 - 09.15 uur REFRESHER COURSE

Korte introductie basisbegrippen IHE - Robert Breas, IHE Academy

09.45 - 11.15 uur PLENAIRE SESSIES deel 1

09.45 - 09.50 uur

Welkom - Renie Heerbaart, directeur RSO Nederland en Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland

De veranderende rol van zorgverlener en patiënt: de kracht van samenwerken en delen.
We delen steeds meer informatie en we verwachten steeds meer informatie te kunnen delen. Een beeld van de dagelijkse praktijk wordt geschetst door patiënt, zorgverlener en bestuurder.

09.50 - 10.00 uur

Introductie door dagvoorzitter Lea Bouwmeester, Nederlands Diabetes Fonds

10.00 - 10.15 uur 

De patiënt aan het woord.

10.15 - 10.30 uur

De zorgverlener aan het woord - Felix Kreier, CMIO, OLVG

10.30 - 10.55 uur

De bestuurder aan het woord - Irma van der Pluijm, bestuurslid InEen en directeur van Zorggroep West-Brabant

Gezondheidswinst voor de patiënt wordt in toenemende mate bepaald door de coordinatie van de transmurale zorg. Huisartsen spelen hierbij een cruciale en toenemende rol. Randvoorwaardelijk hierbij is de samenhangende organisatie van de huisartsenzorg. Om in deze ontwikkeling voorop te kunnen lopen, onderzoeken de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen (Zorggroepen en Huisartsenposten) momenteel de mogelijkheden om (opnieuw) tot een landelijke vertegenwoordiging van huisartsenorganisaties te komen. Deze bundeling zou zich ook op regionaal niveau moeten vertalen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de motieven van de samenwerking, de vertaling naar zorgprocessen en naar informatie-uitwisseling.

10.55 - 11.15 uur

Is zorg in de toekomst voorspelbaar?

11.15 - 11.45 uur PAUZE

11.45 - 12.30 uur PARALLELSESSIES A t/m D

A. Bewaak het overzicht voor zorgverleners

1. Coordinatie rondom het verwijzen patiënten en delen gegevens.

De borging van samenwerkingsprocessen tussen transmurale zorgaanbieders is een weerbarstig probleem gebleken. Informatie-uitwisseling kon weliswaar in toenemende mate in IT-systemen ondersteund worden, maar de verankering in gestuurde werkprocessen was tot voor kort lastig. Hierdoor verdampte vaak na verloop van de tijd de winst van nieuwe manieren van werken. Met behulp van het IHE-profiel XDW (Cross Enterprice Document Workflow) kan die borging veel beter vorm krijgen. XDS stelt zorgaanbieders in staat hun gezamenlijke werkprocessen te beheren en te volgen. Op basis hiervan kunnen zij vervolgens komen tot procesverbeteringen, die ook weer via XDW geborgd kunnen worden. Daadwerkelijke procesverbeteringen kunnen op deze wijze bereikt en in stand gehouden worden. 

2. HPB expertpanel, wat is daar voor nodig? - Floor van Nuenen, Projectleider Citrienfonds, projectgroep ´Naar Regionale Oncologie Netwerken´

Eer is een enorme toename aan specialistische multidisciplinaire overleggen tussen zorgverleners in universitaire centra, waarbij medische getgevens uit de omliggende ziekenhuizen beschikbaar moeten worden gesteld voordat een patiënt besproken kan worden. Hierbij zijn de juiste gegevens nodig. Maar ook de compleetheid van deze gegevens. In deze sessie wordt een toelichting gegeven op het UMCG expertpanel voor HPB casuistiek, de technische inrichting op basis van IHE-XDS en XDW, en zullen de eerste ervaringen van eindgebruikers besprokenworden.

B. Hoe komen we tot een landelijk dekkend zorgnetwerk?

1. Visie UMCG op doorontwikkeling landelijke infrastructuur medische gegevensdeling - Victor Verrijp, directeur Beleidsontwikkeling en Externe relaties, UMCG

Victor Verrijp zal in zijn presentatie ingaan op de rol van RSO’s en VzvZ bij het UMCG.

2. Eeste ervaringen van pilot XDS buiten de regio - Laurens de Groot, Klinisch Informaticus, Radboudumc

C. Het delen van het zorgplan en actuele medische gegevens; wat is mogelijk?

1. Overdracht naar andere instellingen.

De overdracht van patiëntinformatie van ziekenhuizen naar VVT-instellingen voorafgaand en tijdens het ontslagproces is een dagelijks veel voorkomend proces. Juist om deze reden hecht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zeer aan een sluitend en documenteerbaar proces van informatie-overdracht. Met behullp van IHE-profielen XDS en XDW kan deze overdracht op een toekomstvaste wijze worden ondersteund. Hierdoor worden werkprocessen vereenvoudigd en robuust gemaakt. Tevens kunnen andere werkprocessen ten behoeve van deze patienten eenvoudig worden toegevoegd, waardoor procesverbetering in de regio wordt vergemakkelijkt en voor patienten informatie over hun transacties beter inzichtelijk kan worden gemaakt.

2. Delen van labgegevens met apothekers.

In deze sessie zal het E-lab project van VZVZ worden besproken, waarbij labgegevens via IHE XDS worden ontsloten en vervolgens via het LSP inzichtelijk worden gemaakt voor apothekers. Naast een kort overzicht van hoe E-lab gaat werken, zal de laatste stand van zaken worden besproken.

D. Veranderingen in de praktijk

 

IHE-profielen worden ingezet voor tal van samenwerkingsprocessen, vaak in complexe ketens van zorgprocessen en zorg-IT-systemen. Lang niet altijd is bekend welke koppelingen en andere hulpmiddelen in de praktijk gerealiseerd en beschikbaar zijn voor de verschillende uses cases. Deze sessie heeft tot doel een overzicht te bieden van de koppelingen en hulpmiddelen die de diverse leveranciers van op IHE-gebaseerde systemen kunnen bieden voor een veelheid aan use cases.

1. Traumazorg West-Brabant.

2. Veranderingen in de praktijk – visie vanuit de leveranciers

In deze sessies zullen vanuit meerdere leveranciers projecten worden besproken, waarin IHE is gebruikt om daadwerkelijk positieve veranderingen in de zorg tot stand te brengen.

 

12.30 - 13.45 uur LUNCHPAUZE MET LUNCHPRESENTATIES

13.45 - 14.30 uur PARALLELSESSIES E t/m I, ronde 1

E. Een PGO, wat brengt het patienten en zorgverleners

Zorgverleners delen hun informatie uit hun informatiesystemen onderling digitaal door gebruik te maken van IHE XDS-netwerken. Maar patiënten hebben andere digitale behoeften en wensen dan professionals. Een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) biedt hen de mogelijkheid thuismetingen te registreren, een digitaal dagboek bij te houden, een beveiligd contact te hebben met de zorgverlener, lotgenoot enzovoorts. Maar hoe krijg je die twee werelden bij elkaar? Is het nationale programma MedMij het antwoord? Of moeten we het zoeken in de koppeling tussen PGO´s en XDS? Of is er nog een andere mogelijkheid? Deze sessie belicht de verschillende keuzemogelijkheden vanuit de zorgverlener en de patiënt. 

1. Vanuit een zorgverlener bekeken.

2. Vanuit de patiënt bekeken.

F. De toestemming van de patiënt blijft nodig!

GTS project ontwikkelingen, en is dit in de praktijk uitvoerboer versus regionale toestemming? - Albert Vlug, VP Healthcare, CGI The Netherlands

Vanaf 1 juli 2020 kan iedere Nederlander online regelen of zijn medische gegevens door zorgverleners beschikbaar gesteld mogen worden aan andere zorgverleners. Binnen het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS) werken koepelorganisaties van zorgverleners en Patiëntenfederatie Nederland aan een praktische oplossing voor het online vastleggen en beheren van deze toestemmingen. In deze sessie krijgt u een update van de laatste stand van zaken rondom dit programma. En een eerste inzicht in hoe deze gespecificeerde toestemming verleend kan worden. 

G. Standaardisatie, wat is de winst bij het delen van gegevens?

1. Bouwstenen MUMC en devices.

2. Basis Gegevensset Zorg / Zorg Informatie Bouwstenen.

H. Informatie delen is een drempel, rollen en taken verdelen is een tweede -  Susanne Smorenburg, Programmamanager Integrale Zorg, BovenIj Ziekenhuis, en Projectleider Kwetsbare ouderen/chronisch zieken Krijtmolenalliantie

Bij opname en ontslag wordt er tussen verschillende professionals informatie uitgewisseld. Nog lang niet altijd hebben de professionals de informatie die zij nodig hebben. Ook rollen en taken van professionals veranderen, waar de informatievoorziening zich op aan moet (kunnen) passen. En... welke rol heeft de patiënt? Of kan de patiënt een rol hierin spelen?

14.40 - 15.25 uur PARALLELSESSIES E t/m I - ronde 2

15.30 - 16.00 uur PAUZE

16.00 - 17.00 uur PLENAIRE SESSIES deel 2

16.00 - 16.20 uur

BabyConnect, de kracht van samenwerken en delen in de geboortezorg

Met de komst van de verloskundige samenwerkingsverbanden wordt de samenwerking tussen gynaecoloog, verloskundige en kraamverzorgenden steeds intensiever. Met het RSO NL programma Babyconnect wordt het mogelijk om informatie die van belang is voor de zwangere en haar zorgverleners multidisciplinair en integraal te delen.

16.20 - 16.25 uur

(wordt nog nader ingevuld)

16.25 - 16.45 uur

Blockchain: voorbeeld uit het lab, winst of verlies? - (naam volgt)

Blockchain als technologie voor het registreren van transactie heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een niet weg te denken concept. Recentelijk vindt deze techniek ook steeds beter zijn weg buiten het financiële gebied. In deze presentatie bekijken we, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het gebruik van blockchain in de medische zorg, in het specifieke geval van uitwisseling van laboratoriumresultaten.

16.45 - 17.00 uur

Samenwerken en delen: winst voor de zorgverlener en de patiënt - Lea Bouwmeester (dagvoorzitter)

17.00 - 18.00 uur BORREL

SCHRIJFT U ZICH NU IN!