Informatieberaad: Europese landen besluiten over informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling

Op 11 en 12 juni jl. vond in Boekarest de 15e vergadering van het eHealth Network plaats. Het eHealth Network is een samenwerkingsnetwerk van alle EU-lidstaten gericht op het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens tussen landen. Het heeft zijn juridische basis in Richtlijn 2011/24/EU, die gaat over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg. Nederland wordt in het eHealth Netwerk door VWS vertegenwoordigd.

In de vergadering van dit eHealth Network zijn besluiten genomen over eisen voor investeringen in ICT in de zorg en over Europese financiering voor gestandaardiseerd uitwisselen van medische gegevens. Twee van deze besluiten worden hieronder uitgelicht. 

Investment Guideline for health ICT
Het eHealth Network heeft unaniem ingestemd met de leidraad voor investeringen in digitale infrastructuur in de zorg. Dat betekent dat alle 28 lidstaten van Europa willen dat wanneer er publiek geld voor IT in de zorg gestoken wordt, dat alleen gebeurt als dezelfde technische standaarden voor elektronische uitwisseling van zorggegevens gebruikt worden. Welke standaarden dit zijn wordt nog op Europees niveau uitgewerkt, VWS is hierbij betrokken. Dat gaat daarmee ook gelden voor de grote Europese programma’s zoals Digital Europe en Horizon Europe.

Europees Uitwisselingsformaat voor elektronisch medische dossiers
In februari jl. publiceerde de Europese Commissie haar Aanbeveling voor een Europees Uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers. Voor de verdere uitwerking van de use cases in het Uitwisselingsformaat (beelduitwisseling, laboratoriumresultaten en ontslagbrieven), stelt de Europese Commissie financiële middelen beschikbaar. Deze financiële middelen worden beschikbaar gesteld via Coordination and Support Actions (CSA), projecten vallend onder Horizon 2020. Deze Horizon 2020 call is sinds 9 juli jl. geopend en voorstellen kunnen tot en met 13 november a.s. worden ingediend. Portugal zal de lead nemen om tot een gecoördineerd voorstel te komen in november. Nederlandse partijen worden uitgenodigd zich hiervoor in te schrijven, de call gaat waarschijnlijk in juli open en zal zodra gepubliceerd op deze site gezet worden.

Bron: Informatieberaad Zorg