Projectathon RijnmondNet: doorlooptijd van 3 jaar naar 3 maanden

Eind vorig jaar organiseerde stichting RijnmondNet een twaalf weken durende zogenaamde Projectathon. Leveranciers, mensen van RijnmondNet, ziekenhuizen en het InteropLab van MedicalpHIT zaten letterlijk bij elkaar om een infrastructuur voor uitwisseling van medische beelden en verslagen tussen de ziekenhuizen in de regio te realiseren, maar dan versneld. En dat is gelukt; de doorlooptijd ging van 3 jaar naar 3 maanden. 

 

Dini Klaassen

Dini Klaassen

 

In de zorg is een veilige digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie teneinde deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Hierbij bestaat in de regio Rijnmond de behoefte aan een partij die hier het voortouw in neemt. Daarom is in 1996 namens betrokken partijen in de regio de Stichting RijnmondNet in het leven geroepen. De stichting biedt veilige, betrouwbare diensten en ondersteuning op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling aan. 

Eerdere situatie

Dini Klaassen was tot 1 april dit jaar projectleider zorg en ICT bij RijnmondNet en initiator van een Projectathon, een verkorte versie van de IHE Connectathon. Met de organisatie van deze ´bijeenkomst´ is de stichting de eerste regio die de XDS-verbinding op deze wijze tot stand aangepakt heeft. Een ´taal´ waarmee we interoperabel met elkaar kunnen communiceren. 

Klaassen legt uit: ¨De Projectathon eind vorig jaar is ontstaan omdat wij een aantal technische aansluitingen vanuit RijnmondNet sneller wilden bewerkstelligen. In de regio hebben we een infrastructuur om de ziekenhuizen op elkaar te laten aansluiten via IHE-XDS. Normaal duurt het vrij lang om een aansluiting te realiseren, mede omdat we projecten normaal gesproken gefragmenteerd aanpakken. Oftewel: ´iedereen doet het er een beetje bij´. Ziekenhuizen pakken bovendien een dergelijk project veelal aan vanuit hun eigen zienswijze en plek. Betrokken ziekenhuizen en leveranciers hebben ook niet altijd dezelfde prioritering. Soms ontbreekt kennis en is er onvoldoende samenwerking. Ook ontbrak het aan een objectieve testtool.¨

Verlagen doorlooptijd

Het van Weel-Beteshda Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het Erasmus MC gaven in een brainstormsessie aan, dat ze dedicated bij elkaar wilden gaan zitten - samen met de leveranciers - om de lange doorlooptijd te verlagen. Zo gezegd, zo gedaan. De Projectathon werd een feit. Klaassen: ¨Voor de Projectathon hebben we een Plan van Aanpak geschreven, met daarin alle lagen van het interoperabiliteitsmodel meegenomen. We wilden het project gefaseerd oppakken: testen, acceptatie en dan productieweken. Normaal gesproken gaan we ´snel over de keten heen´, maar we besloten eerst decentraal te testen vanuit het InteropLab, om te zien of een ziekenhuis decentraal klaar was voor aansluiting. Zo ja, dan vervolgde de stap naar ´acceptatie´ en ´productie´, zoals gezegd. En alles in onderling overleg. Resultaat? De doorlooptijd is van 3 jaar naar 3 maanden gegaan.¨

Kijkende naar andere betrokken partijen in RijnmondNet, ook zij zijn er nu van overtuigd dat deze wijze van werken - een Projectathon - een juiste is. Klaassen verwacht dan ook zeker dat het ´gedachtegoed´ overgenomen wordt. 

Uitdagingen

De Projectathon is dus zeer nuttig gebleken en zal ook naar verwachting een vervolg krijgen. Maar wat zijn de uitdagingen voor een algemene implementatie ? Dini Klaasen: ¨ Het beheer. Doen we het op voorgestelde manier, dan is de keten zo sterk als de zwakste schakel. Gaat het ergens ´mis´, dan zal de keten hierdoor beïnvloed worden. Oftewel, de keten is kwetsbaar. Een andere uitdaging is de opschaling; hebben we hier voldoende backup/netwerk voor? Immers meer en meer beelden en documenten zullen gedeeld worden. Tot slot is het komen tot landelijke afspraken over government ook nog een ´lastige´. Het in de regio ´met elkaar kunnen praten´ is een eerste stap. Vervolgens moeten we het landelijk doortrekken, bijvoorbeeld met de universitaire ziekenhuizen. Welke afspraken maken we met elkaar? Dit traject kan erg tijdsintensief zijn.¨

Nuttig

Samengevat, een Projectathon is nuttig? ¨Zeker¨, zegt Dini Klaasen. ¨Ik ben er ook trots op. Het vergt veel van iedereen. Kijk naar de leveranciers; zij worden nu geacht naar een locatie te komen. Iets wat ze normaliter niet zo gemakkelijk doen. Bovendien kunnen ze met het verkorten van de doorlooptijd ook minder uren schrijven.¨

Toekomst

Ziet Dini Klaassen de toekomst positief in, als we kijken naar interoperabiliteit in de zorg? Ze zegt: ¨We maken stappen. Zeker nu we bij het ministerie van VWS ook op de kaart staan. Iets waar met name IHE Nederland en RSO Nederland hun bijdrage in hebben. Maar op het moment dat we met z´n allen zeggen: ´We gaan dit doen, dit zijn de aansluitvoorwaarden en we een ´gij zult cultuur´ hebben, dan komen we een heel eind. Daarom moeten initiatieven als Projectathons ook zeker de ruimte krijgen.¨


Filmje Youtube